Jste zde

Speciální pedagog na ZŠ Poštovní

Pozice speciálního pedagoga na naší škole byla zřízena pro potřeby dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), jejich učitelů a rodičů. Jedná se o žáky, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními podpůrná opatření – tj. úpravy v organizaci, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání aj. Zjednodušeně jde o žáky, u kterých se vyskytují výukové obtíže, které vyžadují zohlednění a podporu ve vzdělávání ze strany školy. Tyto děti mohou navštěvovat reedukační proces, který zajišťuje speciální pedagog.

Kontakty na naše speciální pedagogy a asistenty pedagoga naleznete ZDE.


Reedukace je soubor speciálně pedagogických postupů a metod práce zaměřených na postupný rozvoj a zlepšování porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání. Je zaměřena na rozvoj sluchového, zrakového a hmatového vnímání, jemné motoriky, pozornosti, paměti, logického myšlení a současně se zaměřuje také na oblasti, ve kterých děti se SVP potřebují pomoci (čtení, psaní, pravopis, počty), s využitím tzv. multisenzoriálního přístupu (zapojení co nejvíce smyslů při osvojování vědomostí, dovedností). Některé děti též navštěvují logopedická cvičení zaměřená na dechová cvičení, cvičení motoriky mluvidel a procvičování správné výslovnosti hlásek.  Při reedukaci dětí se SVP je využíváno velké množství her, pomůcek, speciálních učebnic a pracovních listů, výukových softwarů na počítači. Reedukace dětí se SVP probíhá v malé učebně na 1. stupni, kam se vejde maximálně 6 dětí, ale reedukační skupinky čítají maximálně 4 děti, i méně.


Speciálního pedagoga navštěvují děti, které mají doporučení k reedukaci ze školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) – tedy z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně-pedagogického centra. Současně ho mohou navštěvovat děti, které na vyšetření ve ŠPZ byly a reedukace jim doporučena nebyla, ale po domluvě s rodičem a třídním učitelem byly do reedukační skupinky přijaty. Rodiče všech dětí, které dochází na reedukaci ke speciálnímu pedagogovi, s tím musí písemně souhlasit.


Speciální pedagog spolupracuje s učiteli (především prvního stupně), na pozvání učitele se chodí podívat do třídy a konzultují spolu postup u dětí, u kterých se vyskytují výukové obtíže. Dále konzultují individuální vzdělávací plány dětí (které je mají stanovené od ŠPZ), plány pedagogické podpory, metody práce s dětmi, které mají (nebo je u nich podezření, že by mohly mít) SVP. Současně spolupracuje i s rodiči dětí se SVP, poskytuje jim poradenství a doporučení, jak doma s dítětem pracovat, aby docházelo ke snižování výukových obtíží, které dítě trápí.

V případě potřeby můžete kontaktovat našeho speciálního pedagoga telefonicky nebo přes e-mail a domluvit si s ním konzultaci.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer